รายงานงบทดลองประจำเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
1. บัญชีเงินสะสมในมือ
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
3. เงินฝากคลัง
4. ลูกูหนี้เงินยืม
5. เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
6. เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ
7. ใบสำคัญค้างจ่าย
8. บัญชีครุภัณฑ์
9. บัญชีครุภัณฑ์และอาคารสิ่งก่อสร้าง
10. วัสดุคงคลัง