นายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง เป็นประธานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ เกษตรจังหวัดจันทบุรี นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร  และ คณะเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดจันทบุรี เดินทางมาศึกษาดูงาน ในโครงการ สร้างการ รับรู้ข้อมูลข่าวสารปีแห่งการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีมเหย้า-ทีมเยือน (เวทีระดับจังหวัด)

นายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน พร้อมพบปะเกษตรกรและเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการฯ
ณ อ.บ้านค่าย อ.วังจันทร์และ อ.เขาชะเมา

นางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนวัดห้วงหิน ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

นายบุญส่ง  อึ๊งเจริญ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ปล่อยแตนเบียนบราคอน เพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว ในพื้นที่สวนปลูกต้นมะพร้าวของเกษตรกร  อ.เมืองระยอง อ.บ้านค่าย และ อ.บ้านฉาง จังหวัดระยอง


นายจักวัน เอี่ยมประเสริฐ ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรจังหวัระยอง จัดรายการวิทยุ "รายการบอกข่าว ชาวเกษตร" สวท.ระยอง FM 91.75 เมกกะเฮิร์ต ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย ต.น้าคอก อ.เมือง จ.ระยอง ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00 น. - 16.00 น.

ระกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการแปลงใหญ่ ปี 2561

การเข้าค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่์ ยุคประเทศไทย 4.0

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ศพก. (อำเภอแกลง) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศ (รถบัส) ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดความอ่อน-แก่ทุเรียนฯ
ระกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องหั่นย่ิยและบดซากพืช 8 เครื่อง โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลผลิตขนาดเล็ก

และขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร คโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ิกิจกรรมควบคุมและป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้อย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นรถ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจจังหวัดระยองกิจกรรมควบคุมป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้อย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
60 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 0-3861-3699-1 โทรสาร 0-3861-3655 E-mail : rayong@doae.go.th