นายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง
พร้อมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านทาง VDO Conference ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง

นายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง เข้าร่วมการประกวดเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ นายอ๋า พรมไธสง เกษตรกร ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จังหวัดระยอง

นายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด
ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง

21 มกราคม 2560 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง รัชกาลที่9 70,000 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จังหวัดระยอง ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวดแดง จ.ระยอง

23 มกราคม 2560 กลุ่มอารักขาพืช อบรมหลักสูตรการจัดการดินปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2560 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 1 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนาระกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องหั่นย่ิยและบดซากพืช 8 เครื่อง โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)


ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) 
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
60 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 0-3861-3699-1 โทรสาร 0-3861-3655 E-mail : rayong@doae.go.th