นายพอเจตน์ เจริญสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดรายการวิทยุ "รายการบอกข่าว ชาวเกษตร" สวท.ระยอง FM 91.75 เมกกะเฮิร์ต ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย ต.น้าคอก อ.เมือง จ.ระยอง ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00 น. - 16.00 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ภายในพื้นที่ สำนักงานงานเกษตรจังหวัดระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แห่
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ภายในพื้นที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศผู้จังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมอาขีพการเลี้ยงชันโรงตลอดห่วงโซ่อุปทาน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประกาศผู้จังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตเห็ดนางฟ้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาวิถีชีวิตชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านใหม่สามัคคี ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอ
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์แปรรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ด้านการเกษตร เครื่องผสมปุ๋ยเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุน โครงการพัฒนาธุรกิจดินและปุ๋ยชุมชน (One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปี 2563 ด้วยวิธี e-bidding
เรื่องประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาออกแบบและพิมพ์ QR Code โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจจังหวัดระยอง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาออกแบบและพิมพ์ QR Code โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจจังหวัดระยอง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมาตรฐานสินค้าเกษตรจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระยอง เร่ื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมพัฒนาและสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
60 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 0-3861-3699-1 โทรสาร 0-3861-3655 E-mail : rayong@doae.go.th