นายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง เป็นประธานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ เกษตรจังหวัดจันทบุรี นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร  และ คณะเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดจันทบุรี เดินทางมาศึกษาดูงาน ในโครงการ สร้างการ รับรู้ข้อมูลข่าวสารปีแห่งการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีมเหย้า-ทีมเยือน (เวทีระดับจังหวัด)

นายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน พร้อมพบปะเกษตรกรและเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการฯ
ณ อ.บ้านค่าย อ.วังจันทร์และ อ.เขาชะเมา

นางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนวัดห้วงหิน ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

นายบุญส่ง  อึ๊งเจริญ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ปล่อยแตนเบียนบราคอน เพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว ในพื้นที่สวนปลูกต้นมะพร้าวของเกษตรกร  อ.เมืองระยอง อ.บ้านค่าย และ อ.บ้านฉาง จังหวัดระยอง


นายจักวัน เอี่ยมประเสริฐ ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรจังหวัระยอง จัดรายการวิทยุ "รายการบอกข่าว ชาวเกษตร" สวท.ระยอง FM 91.75 เมกกะเฮิร์ต ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย ต.น้าคอก อ.เมือง จ.ระยอง ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00 น. - 16.00 น.

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กิจกรรมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผล
จังหวัดระยอง สู่ระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์
(E-BIDDING)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศราคาจ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์สินค้า จำนวน 13 รายการ โครงการส่งเสริิมแนวทางการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมขยายผลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการตามแผนปฏิบัต
ิราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพ เกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลจังหวัดระยองสู่ระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ขอยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงงานแปรรูป
ผลผลิต ขนาดเล็กและขนาดกลาง สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลผลิต ขนาดเล็กและขนาดกลาง สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ม 5157 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร จำนวน 13 รายการ โครงการส่งเสริมแนวทางการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมขยายผลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลผลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กิจกรรมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลจังหวัดระยองสู่ระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์สิค้าเกษตร จำนวน 13 รายการ โครงการส่งเสริมแนวทางการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมขยายผลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลผลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลผลิตขนาดเล็ก ปี 2561

ระกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการแปลงใหญ่ ปี 2561

การเข้าค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่์ ยุคประเทศไทย 4.0

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ศพก. (อำเภอแกลง) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศ (รถบัส) ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดความอ่อน-แก่ทุเรียนฯ
ระกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องหั่นย่ิยและบดซากพืช 8 เครื่อง โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลผลิตขนาดเล็ก

และขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร คโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ิกิจกรรมควบคุมและป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้อย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นรถ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจจังหวัดระยองกิจกรรมควบคุมป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้อย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1 ก.ค. 2561 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตร กลุ่มเกษตรกร กิจกรรมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลจังหวัดระยองสู่ระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 ก.ค. 2561 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร กลุุ่มเกษตรกกิจกรรมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลจังหวัดระยองสู่ระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 ส.ค. 2561 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรกลุุ่มเกษตรกรกิจกรรมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลจังหวัดระยอง สู่ระบบมมาตรฐานสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING)

29 ส.ค. 2561 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกรวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรกลุุ่มเกษตรกรกิจกรรมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลจังหวัดระยอง สู่ระบบมมาตรฐานสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING) ร่างขอบเขต (terms of reference: TOR) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรกลุุ่มเกษตรกรกิจกรรมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลจังหวัดระยอง สู่ระบบมมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมที่ 3. จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลคุณภาพแบบครบวงจรในแต่ละอำเภอจำนวน 30 แปลง

5 ก.ย. 2561 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกรวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร กลุุ่มเกษตรกร กิจกรรมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลจังหวัดระยอง สู่ระบบมมาตรฐานสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING)

11 ก.ย. 2561 ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร กลุุ่มเกษตรกรกิจกรรมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลจังหวัดระยอง สู่ระบบมมาตรฐานสินค้าเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING)

20 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร จำนวน 13 รายการ โครงการส่งเสริิมแนวทางการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมขยายผลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
60 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 0-3861-3699-1 โทรสาร 0-3861-3655 E-mail : rayong@doae.go.th